איך נקבעים אחוזי נכות על ידי ועדה רפואית?

לשם קבלת קצבת נכות מן המוסד לביטוח לאומי, על התובע לעבור בדיקה המתבצעת על ידי מומחה רפואי במסגרת של וועדה רפואית. וועדה זו בוחנת את הנבדק ואת הממצאים הרפואיים יחד עם מסמכים, ועל פיהם יכולה לגבש חוות דעת מיטבית בנוגע לחוסר יכולת תפקודו והשתכרותו של התובע.

הוועדה הרפואית קובעת למעשה את אחוזי הנכות בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים שמצויים בתקנות הביטוח הלאומי. כלומר ברשימה ישנה אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי בהתאם לחומרת הפגיעה ולאזור הפגוע.

יש לציין כי במקרים שבהם ישנם כמה מחלות או ליקויים, הרופא יבדוק ויקבע אחוזים לכל מחלה בנפרד-אבל אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות, כלומר לא מדובר בחיבור של הסכומים אלא בחישוב מיוחד. בנוסף, קיימים ליקויים רפואיים ברורים כמו כרית צלעו,ת למשל, אשר נקבעו בתקנות שאינם משפיעים על הכושר לעבוד ולהשתכר. הליקויים הוכרו כקיימים-אך האם לא יילקחו בחשבון בעת החישוב של אחוזי הנכות הכללית.

קביעת דרגת אי הכושר

המוסד לביטוח לאומי יקבע אם התובע הינו נכה או עקרת בית נכה, ועל פיהם יקבע את דרגת אי הכושר לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום. דרגות אי הכושר הן 60% 65% 74% ו100%. בקביעת דרגת אי הכושר להשתכר בודקים באיזה מידה הליקוי של התובע משפיע על הכושר להשתכר ועל היכולת לשוב לעבודה הן מלאה והן חלקית. כמו כן נבדקת היכולת לעבוד בעבודות אחרות או ללמוד מקצוע חדש בהתאם למצבו והשכלתו.

בקביעת דרגת אי כושר לתפקוד במשק בית בודקים באיזה מידה הליקוי של עקרת הבית משפיע על הכושר שלה לתפקד במשק בית רגיל. בדיקה זו נעשית במכון להערכה תפקודית. קביעת דרגת אי הכושר תקפה לזמן מוגבל ולכל היותר שנתיים. לאחר מכן נבדק אי הכושר מחדש. כמו כן אובדן כושר פחות מ50% אינו יכול לזכות בקצבה כלשהיא.

בקשה לבדיקה מחדש

נבדק שתביעתו לקצבת נכות נדחתה על ידי הוועדה הרפואית רשאי במקרים הבאים לבקש בדיקה מחדש של דרגת אי הכושר עברו שישה חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי:

א.תובע שקיבל פחות משישים אחוזי  נכות רפואית.

ב.תובע שקיבל פחות מארבעים אחוזי נכות רפואית כאשר אחד הליקויים לפחות הוא 25%.

ג.תובע שקיבל פחות מחמישים אחוזי  נכות רפואית כשמדובר בעקרת בית

ד. תובע שנקבע לו כי לא איבד את כושרו להשתכר או איבד פחות מחמישים אחוזים

החמרת נכות בנושאי פגיעת עבודה

כמו כן, ניתן לבחון את החלטות הועדה מחדש על פי תקנה 36 של המוסד לביטוח לאומי, באם עברו שישה חודשים מאז הקביעה האחרונה של דרגת הנכות של התובע, ורופא שאושר לכך אישר כי הפגימה שבה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או שנתגלתה פגימה חדשה-ישנה אפשרות לבקש קביעה של דרגת נכות מחודשת. חשוב לציין כי לוועדה יש סמכות להכריע על פי הממצאים שברשותה האם מדובר בפגימה חשדה או שלא.

תוספת נכות רפואית לירידה ניכרת

על פי תקנה 15 לתקנות המוסד לביטוח לאומי, ניתן לקבוע דרגת נכות צמיתה בכמחצית מזו שנקבעה לעיל בלבד שדרגת הנכות כתוצאה מן השינוי לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מעשרים אחוזים . כלומר, הוועדה מתחשבת במקצועו של הנבדק התובע, וכאשר הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או עיסוקו הקודם. כמו כן כאשר הנכות הביאה לירידה ניכרת בהכנסות אאפשר לבצע את התקנה.

חשוב לציין כי במקרים שנכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות פחותה מתשעה אחוזים הוא אינו יהיה זכאי לקצבת נכות, אך אם נקבעה דרגת נכות עד 19% הוא יהיה זכאי למענק.

דילוג לתוכן